توسعه کسب و کار

برنامه توسعه کسب و کار شامل کلیه فرایندها، برنامه ریزی ها و اقداماتی است که در راستای ایجاد و پیاده سازی فرصت های رشد یک سازمان لازم می باشند. هدف از توسعه کسب و کار خلق ارزش افزوده بلند مدت و پایدار برای یک کسب و کار و مشتریان آن می باشد. بعبارتی یک برنامه جامع توسعه، از خلق ایده کسب و کار ، امکان سنجی ، پرورش آن تا پیاده سازی و گسترش آن را شامل می شود.