مدیریت استراتژیک

فرایند مدیریت استراتژیک، فرایند مداومی است که به برآورد موفقیت کسب و کار سازمان می پردازد. تجزیه و تحلیل محیط درونی و بیرونی سازمان با شناسایی عوامل موثر بر آن ، تعیین موقعیت استراتژیک سازمان، تعیین استراتژی های لازم، پیاده سازی، اجرا و ارزیابی این استراتژی ها از جمله فرایند های پیوسته و تعاملی هستند که بایستی به گونه ای در سازمان طرح ریزی شوند که سازمان بطور مستمر بتواند چالش های محیطی، داخلی، بازار و رقبا و مانند انها را رصد کندو بر پایه درست و مبتنی بر هوش استراتژیک تصمیم درست و راه حل مناسب را برای تحول و ایجاد ارزش افزوده در کسب و کار خودش را بکار گیرد.