مراکز ارزیابی

کانون های ارزیابی و توسعه شامل ارزیابی استاندارد شده رفتار و عملکرد براساس درون دادهای چندگانه و متشکل از چند جژء است که دطی آن رفتارهای شرکت کنندگان توسط ارزیابان متخصص و براساس تمرینات و بازی های مدیریتی شبیه سازی شده رفتاری مورد ارزیابی ، مشاهده ، ثبت و طبقه بندی قرار می گیرد. هدف ما در مراکز ارزیابی ، شناسایی نقاط قوت و قابل توسعه فرد می باشد تا مربیان و منتورهای متخصص بتوانند براساس استعدادها و شایستگی های شناخته شده انان ، آموزش ها و برنامه های ارتقاء وی را ترسیم و اجراء کنند.