کمپین / دورهمی تخصصی

آموزش درخصوص کسب و کار و مدیریت در زمان حاضر از فضای کلاسی و آموزش نشسته خارج شده و بصورت مهارتی و تجربی برگزار می گردد. بعبارتی بیشترین سهم یادگیری و تاثیرگذاری در کسب وکار از طریق مهارت آموزی و یا انتقال تجربه ایجاد می گردد. دورهمی های تخصصی و همچنین کمپین های آموزشی گردشگری (Camping Course) شیوه های نوینی از آموزش و مهارت آموزی می باشد که آکادمی هوش استراتژیک با این دیدگاه نوین عجین گشته است. تورهای اصول و فنون مذاکره، هوش هیجانی و ارتباطات موفق، تیم سازی و اصول رهبری و... ازجمله دوره ای فعالی است که در این دوره همی ها و کمپین ها برگزار می گردد.