مطالعات اولريش و بروك‌بانك پیرامون بزرگ‌ترين شركت‌های دارای عملكرد برتر، نشان ميدهد كه آنها منطق منابع انسانی خود را بر فهم روشن از فرهنگ سازمانی مطلوب خود متمركز كرده‌اند.